Regulamin

Mailingo regulamin

Regulamin świadczenia usług
Spis treści:
Postanowienia ogólne
Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem
Warunki zawierania, wykonywania oraz rozwiązywania umów
Tryb postępowania reklamacyjnego
Postanowienia końcowe
Polityka plików „cookies”

Postanowienia ogólne
1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. – O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. Zm.) Allf z siedzibą w Poznaniu – os. Piastowskie 3/19 61-146 Poznań, ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne zawierania oraz wykonywania przez Usługodawcę, umów, których przedmiotem jest korzystanie przez Usługobiorców z udostępnianego drogą elektroniczną, systemu obsługi, w szczególności za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem www.mailingo.pl;
3. Ilekroć niniejszy Regulamin posługuje się słowem „umowa” oznacza ono umowę wskazaną w pkt. 2 Regulaminu;
4. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 i n. k.c. i podlega nieodpłatnemu udostępnieniu Usługobiorcy przed zawarciem umowy o świadczenie usługi w sposób umożliwiający jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności, za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem URL http://www.mailingo.pl/regulamin/;
5. Usługobiorcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz przestrzegania jego postanowień, co potwierdzają oświadczeniem złożonym w trakcie rejestracji konta w serwisie;
6. Dla potrzeb niniejszego, a także umów zawartych w jego wykonaniu ustala się następujące definicje pojęć:
a. Konto – stworzony przez system obsługi serwisu profil usługobiorcy, zawierający wskazane przez usługobiorcę dane identyfikujące. Konto posiada unikalną nazwę użytkownika i hasło dostępu;
b. Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. z późn. Zm.);
c. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. Zm.);
d. Serwis udostępniany drogą elektroniczną, za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem www.mailingo.pl , system przeznaczony do automatycznej wysyłki wiadomości elektronicznych e-mail;
e. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego;
f. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
g. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
h. Usługodawca – Serwis;
i. Usługobiorca lub Użytkownik – podmiot korzystający z usług świadczonych przez Usługodawcę, będący przedsiębiorcą, posiadający aktywne konto w Serwisie;
j. Wiadomość elektroniczna e-mail/wiadomość – wiadomości wysłane przez system;

Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem
1. Niniejszy Regulamin obejmuje świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługi, polegające na umożliwieniu Usługobiorcom, za wynagrodzeniem , za pośrednictwem witryny www.mailingo.pl, korzystania systemu do automatycznej wysyłki wiadomości elektronicznych e-mail;
2. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto główne w serwisie;
3. W braku odmiennej umowy użytkownik nie jest upoważniony do udostępniania osobom trzecim danych dostępu do konta w postaci loginu/nazwy użytkownika i hasła użytkownika;

Warunki zawierania, wykonywania oraz rozwiązywania umów
1. Podstawę korzystania przez użytkownika z usług objętych Regulaminem stanowi umowa stron;
2. Do zawarcia umowy, o której mowa w Regulaminie, dochodzi poprzez zarejestrowanie przez Usługobiorcę konta w serwisie W terminie 14 dni od dokonania rejestracji Usługodawca jest uprawniony do jej odrzucenia;
3. Poprzez dokonanie rejestracji konta Użytkownik upoważnia Usługodawcę do kierowania na wskazany przy rejestracji adres, adres e-mail lub numer telefonu wszelkich informacji związanych z umową lub jej wykonaniem, a także funkcjonowaniem serwisu, w tym informacji marketingowych. Do chwili wskazania nowych danych do kontaktu, za obowiązujące we wzajemnych kontaktach stron uważa się dane wskazane przy dokonywaniu rejestracji. Użytkownik może odwołać udzieloną zgodę na kierowanie do niego informacji o charakterze marketingowym poprzez poinformowanie o tym Usługodawcę;
4. Za wykonane usługi Usługodawca nabywa prawo do wynagrodzenia;
5. Wynagrodzenie będzie regulowane za pośrednictwem płatności Dotpay;
6. Wartość wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 5. Uzależniona jest od wybranego pakietu. Szczegółowe dane na temat liczby wiadomości e-mail przypisanych danemu pakietowi publikowane są każdorazowo na stronie internetowej Usługodawcy;
7. Względem każdego Użytkownika zastosowanie znajdują stawki obowiązujące w dacie zakupu przez niego danego pakietu;
8. Pakiety, o których mowa w pkt. 6., nabywane są przez Użytkowników za pośrednictwem serwisu Dotpay;
9. Płatności za zakupione Pakiety można również dokonywać poprzez wpłatę na konto serwisu po wcześniejszym otrzymaniu faktury pro-forma. Sprzedaż, a równocześnie aktywacja zakupionego pakietu uzależniona jest od dokonania wpłaty pełnej należności z tytułu ceny. Każdorazowo dokonany zakup będzie dokumentowany fakturą, doręczoną na adres elektroniczny Użytkownika. Na żądanie Użytkownika faktura zostanie przesłana drogą pocztową;
10. Usługodawca może usunąć konto użytkownika w następujących przypadkach:
a. w razie powstania lub ujawnienia się przyczyn technicznych, ekonomicznych lub prawnych uniemożliwiających lub znacznie utrudniających mu dalsze wykonywanie umowy zgodnie z jej treścią w tym;
b. stwierdzonego naruszenia przez Usługobiorcę postanowienia niniejszego Regulaminu;
c. stwierdzonego podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych;
11. W braku odmiennego postanowienia umowy Usługodawca będzie zobowiązany do świadczenia usługi na rzecz Usługobiorcy od dnia zawarcia umowy;
12. Usługobiorca zobowiązany jest powstrzymać się od nadużywania środków komunikacji elektronicznej w szczególności poprzez:
a. wskazywanie nieprawdziwego bądź wprowadzającego w błąd oznaczenia nadawcy;
b. kierowanie wiadomości do odbiorców, którzy nie wyrazili wymaganej przepisami prawa zgody na ich otrzymanie;
c. wykorzystywanie serwisu do kierowania SPAMu, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;
d. dostarczanie przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści:
• powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;
• naruszających dobra Usługodawcy, osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub obyczajowe, a także niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązujących w miejscu wysyłki lub miejscu, do którego wiadomość jest kierowana;
13. W razie naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu, Usługodawca niezależnie od innych uprawnień przysługujących mu na podstawie ustawy, umowy bądź Regulaminu będzie uprawniony do powstrzymania się od świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy bez konieczności wypowiedzenia umowy;
14. Usługodawcy przysługuje prawo kontroli wykonania przez Usługobiorcę zobowiązania, o którym mowa, a także usunięcia konta Usługobiorcy we własnym zakresie;
15. Usługodawca zastrzega sobie prawo prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwiać Usługobiorcom korzystanie z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronie WWW bądź przesłany e-mailem przed rozpoczęciem prac;
16. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego;
17. Utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania z usług z przyczyn wskazanych w Regulaminie nie uzasadnia jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy;
18. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby realizowane wysyłki przebiegały prawidłowo, lecz nie gwarantuje doręczenia każdej wiadomości;
19. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom dochowanie poufności odnośnie treści wiadomości kierowanych za pośrednictwem serwisu, a także danych podmiotu przez oraz do którego są one kierowane, o ile informacje te nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje, o których mowa, mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych w przepisach prawnych;
20. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców odbywa się na zasadach określonych przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Tryb postępowania reklamacyjnego
1. Reklamacje mogą być składane z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia;
2. Reklamacja jest składana za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres e-mail: biuro@mailingo.pl. W treści reklamacji Użytkownik zobowiązany jest wskazać dane pozwalające na identyfikację wysyłanej wiadomości;
3. Reklamację można wnieść w terminie 7 dni licząc od dnia nadania wiadomości, której reklamacja dotyczy;
4. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające, a także precyzyjne określenie roszczenia Usługobiorcy;
5. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji;

Postanowienia końcowe
1. Wszelkie oświadczenia stron pozostające w związku z zawartą między nimi umową będą kierowane na adres Użytkownika lub jego adres e-mail, wskazany w chwili rejestracji konta. O zmianie danych Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Usługodawcę.
2. W sprawach nieuregulowanych umową lub niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawa telekomunikacyjnego;
3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z realizacją usług.

Polityka plików „cookies”
„Cookies” to pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane w urządzeniach użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „Cookies” zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator. „Cookies” używamy w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości Witryny, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Stosujemy „cookies” sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. „Cookies” sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Cookies” stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku „cookies”, użytkownik dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia. „Cookies” stosowane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności. Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron WWW domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Użytkownik może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików „cookies” lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie użytkownika. Właściwe informacje o obsłudze plików „cookies” oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane na stronie internetowej, aż do zablokowania możliwości jej prawidłowego użytkowania.

Partnerzy  Blackwall.pl

Cennik

Mailingo

Skorzystaj z naszej oferty i przekonaj się, iż e-mail marketing to skuteczna i efektywna forma reklamy. Poprawimy Twoje kontakty z klientami i jednocześnie zwiększymy Twoje zyski.

Ten wpis ma 0 komentarzy

Możliwość komentowania jest wyłączona.